/Usługi /Kadry i płace

Kadry i płace

Świadczymy w outsourcingu pełen zakres obsługi kadrowo-płacowej. Model współpracy dopasowujemy do oczekiwań i potrzeb Zleceniobiorców.

Doradzamy pracodawcom w zakresie form zatrudniania i jego optymalizacji oraz w zakresie zasad wynagradzania i systemów motywacyjnych dla pracowników. Przeprowadzamy również audyt dokumentacji pracowniczo-płacowej.

Oferujemy również pomoc w organizowaniu działów zajmujących się sprawami kadrowymi oraz naliczaniem wynagrodzeń.


W ramach świadczonych przez nas usług kadrowych oferujemy:
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, warunków zatrudnienia, redagowanie różnego rodzaju dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania, rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności, organizacja szkoleń BHP,
 • reprezentacje pracodawców w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
W ramach obsługi zewnętrznej płac Kancelaria oferuje:
 • obliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązujących w firmie systemów pracy i wynagradzania, wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie listy płac, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych raportów i deklaracji. Drukujemy listy płac w formie pasków pracowniczych spełniających wymogi raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
 • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych oraz informacji dla zatrudnionych,
 • rozliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych,
 • naliczanie potrąceń komorniczych oraz przygotowywanie wymaganych przez komorników informacji,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Wróć do usług
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij