/Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

UBEZPIECZENIE

JESTEŚMY OBJĘCI OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM OC DORADCY PODATKOWEGO. W PRZYPADKU NASZEJ POMYŁKI NASI KLIENCI SĄ CHRONIENI W 100%.

Doradca podatkowy ma obowiązek posiadania polisy OC. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 79) doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Brak ubezpieczenia może skutkować utratą uprawnień zawodowych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych sprawuje nadzór nad obowiązkowym ubezpieczeniem przez każdego doradcę podatkowego.

Od roku 2007 jesteśmy ubezpieczeni w:
TUiR ¨WARTA¨ S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Zakres zabezpieczenia: czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym, czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, inne czynności objęte ubezpieczeniem uzupełniającym (płace, kadry, ZUS). Suma gwarancji: ubezpieczenie podstawowe – 300 000,00 PLN; ubezpieczenie uzupełniające - 100 000,00 PLN.
Dodatkowo Kancelaria objęta jest również: ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia biura z sumą gwarancyjną: 200 000,00 PLN; ubezpieczeniem kar pieniężnych z sumą gwarancyjną: 250 000,00 PLN.

 

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE

W NASZEJ KANCELARII POSIADAMY DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ O WYSOKICH KWALIFIKACJACH.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. W naszej Kancelarii stawiamy wysokie wymogi zatrudnianym specjalistom w zakresie umiejętności praktycznych i posiadanej wiedzy. Daje to gwarancję świadczenia usług na wysokim poziomie i zapewnia bezpieczeństwo klienta w obsługiwanym obszarze.

 

TAJEMNICA ZAWODOWA

JESTEŚMY OBJĘCI TAJEMNICĄ ZAWODOWĄ DORADCY PODATKOWEGO.

Nasza Kancelaria, prowadzona przez Doradcę podatkowego ma zapewnioną formalną ochronę i gwarancję przed próbą uzyskania od niego przez jakikolwiek organ czy sąd tego, co zostało mu powierzone w najgłębszej tajemnicy przez klienta . Informacje te mogą być wyjawione tylko po uzyskaniu postanowienia Sądu Karnego w postępowaniu karnym.

To fundament zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.

Zasady dotyczące tajemnicy zawodowej opisuje art. 37 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 794) – dalej także UDP. Z art. 37 ust. 1 tejże ustawy wynika, że doradca podatkowy obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonaniem zawodu. Zasady te stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.

 

ZASADY ETYKI

POSTĘPUJEMY ZGODNIE Z ZASADAMI ETYKI DORADCY PODATKOWEGO.

W pracy naszej Kancelarii , kierujemy się dobrem naszych klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą oraz zasadami etyki zawodowej.

Doradca podatkowy jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Każdy doradca podatkowy jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu.

Stosowanie zasad etyki Doradca podatkowy potwierdza rotą ślubowania:
„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą, zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij