/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro rachunkowe Marzena Stępień z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 104, NIP 2220014560, reprezentowana przez Marzenę Stępień, Doradcę Podatkowego nr 01827.

 1. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro rachunkowe Marzena Stępień , 41-400 Mysłowice ul. Gen. Jerzego Ziętka 104, lub na email: doradca@marzenastepien.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami realizując nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (w tym analizowanie danych w celach marketingowych art. 6 ust. 1 lit. a, ) na podstawie dobrowolnej zgody;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego celem dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnej zgody.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub przekazania informacji dotyczącej naszej usługi.
 4. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez:
  • okres na który zawarta jest umowa oraz po zakończeniu umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową . Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych;
  • dane przetwarzane w związku z oferowaniem naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu bądź cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody.
 5. Na podstawie właściwych przepisów prawa możemy udostępnić dane osobowe innym podmiotom. Mogą to być m.in. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu lub podmioty przetwarzające je na podstawie umowy powierzenia, a także podmioty, którym przekazywanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

   Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
   Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Państwa prawa będą realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres mailowy lub złożony w siedzibie.
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
 9. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie internetowej traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 10. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wróć
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij