/Blog /Wyższa płaca minimalna od 1 lipca 2023 r.

Wyższa płaca minimalna od 1 lipca 2023 r.

grafika płaca minimalna

Od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 3600,00 zł.
Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi. Będzie wynosiła 23,50 zł.

Tak wynika z rozporządzenia z 13.09.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952).

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:

  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji,
  • wynagrodzenie za przestój,
  • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy,
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,
  • maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,
  • minimalna podstawa zasiłku - art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej (a nie korzystają z ulgi na start i nie prowadzą działalności nieewidencjonowanej).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1080 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij