/Blog /Nowe narzędzie w walce z dłużnikami !

Nowe narzędzie w walce z dłużnikami !

Krajowy rejestr zadluzonych 15 11 2021 www.jpg

 • Od 1 grudnia 2021 r. ma zacząć działać Krajowy Rejestr Zadłużonych, który będzie jawnym rejestrem prowadzonym przez ministra sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym.
 • W rejestrze mają się znaleźć także nazwiska osób zalegających ze spłatą alimentów (do rejestru wpisana zostanie każda osoba, która przez co najmniej trzy miesiące będzie zalegać z alimentami).
 • Informacje umieszczone w systemie będą jawne i dostępne w internecie, do sprawdzenia dla każdego.
 • Przede wszystkim powinni zaglądać tam pracodawcy. Nie będą już mogli powoływać się na brak wiedzy o zadłużeniu pracowników.
 • Dane dłużnika automatycznie przestają być ujawniane po upływie siedmiu lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności – wyjaśnia resort sprawiedliwości.
 • Komornik odpowiedzialny za konkretne postępowanie egzekucyjne będzie wprowadzał do Krajowego Rejestru Zadłużonych wszystkie najważniejsze informacje o zadłużonym.
 • Unikanie spłacania zadłużenia stanie się trudniejsze a wręcz prawie niemożliwe.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowy narzędzie do walki z dłużnikami w tym zalegającymi ze spłatą zobowiązań alimentacyjnych.

Ponad ćwierć miliona Polaków zalega z alimentami. Długi przekraczają 10 miliardów złotych i ciągle rosną – wynika z danych BIG InfoMonitor. Póki co rządowe pomysły dotyczące tej kwestii nie przyniosły oczekiwanych efektów i nie przyczyniły się w sposób istotny do poprawy sytuacji.

Zdaniem przedstawicieli rządu Krajowy Rejestr Zadłużonych stanie się istotnym elementem wzmacniającym egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Będą w nim ujawniane informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych (lub należności budżetu państwa np. z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego), a zaległość jest dłuższa niż trzy miesiące.

Aby zweryfikować osobę fizyczną lub firmę, niezbędny będzie tylko PESEL (osoba fizyczna), NIP (firma) lub sygnatura akt sprawy.

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909) w rejestrze tym ujawniane będą informacje o:

 1. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

  a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588),

  b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,

  c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228; ost.zm. Dz.U z 2021 r. poz. 1598),

  d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 3. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd z uwagi na to, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na to, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące.

Jednocześnie rząd planuje zmianę kwoty wolnej od potrąceń.

W październiku 2021r. do Sejmu wniesiono projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy -Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (nr druku 1696 ), który jest dostępny na stronie internetowej www.sejm.gov.pl.

Projekt zakłada między innymi obniżenie kwoty wolnej przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach.

Zmiana miałaby wejść w życie sześć miesięcy po przyjęciu ustawy, czyli nie wykluczone że jeszcze w 2022 roku.

>> Zobacz więcej - Zarabianie minimalnej nie będzie już chroniło przed komornikiem <<

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij