/Blog /Zbliża się 30 czerwca a wraz nim najważniejsze terminy sprawozdawcze

Zbliża się 30 czerwca a wraz nim najważniejsze terminy sprawozdawcze

termin do 30 czerwca www.jpgPodobnie jak w roku ubiegłym w związku z epidemią koronawirusa zostały między innymi przedłużone o 3 miesiące, terminy:

 • zamknięcia ksiąg rachunkowych;
 • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego;
 • złożenia CIT-8, CIT-8AB, CIT-8E za 2021 r.;
 • sporządzenia sprawozdania z działalności.

Zmiany wynikają z opublikowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz.561).

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Zakładając, że dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 r., najważniejsze terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym) przedłużono w następujący sposób:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych - termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022r.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. nie później niż do 31 marca 2022 r.). Przed ich zamknięciem powinno nastąpić kompletne ujęcie w nich (w zbiorach zapisów księgowych) wszystkich dotyczących roku obrotowego, sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów księgowych, stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych.
W związku z epidemią koronawirusa termin zamknięcia ksiąg rachunkowych został przedłużony o 3 miesiące.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022r.

W terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do 31 marca 2022 r.) kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to obejmuje:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informację dodatkową,

a w przypadku jednostek podlegających badaniu również:

 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie Ministra Finansów.

W związku z epidemią koronawirusa termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego został przedłużony o 3 miesiące.

Sporządzenie sprawozdania z działalności - termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki podsumowuje działalność firmy w kończącym się roku podatkowym. Sprawozdanie z działalności wraz z e-sprawozdaniem finansowym dostarczane jest do KRS.

W myśl art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości na zarządzie spółki ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności spółki w terminie sporządzenia sprawozdania finansowego( nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022r.).

W związku z epidemią koronawirusa termin sporządzenia sprawozdania z działalności został przedłużony o 3 miesiące. Sprawozdanie z działalności spółki sporządza aktualny na dzień jego sporządzenia skład zarządu.

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

CIT-8, CIT-8AB, CIT-8E za 2021 r.- termin przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych składających w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe oraz wpłacających podatek należny.

Do 31 marca (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) składają zeznania za rok podatkowy osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ale niebędące spółkami osobowymi, a także spółki komandytowo-akcyjne. Obowiązek ten spoczywa również na podmiocie, zajmującym się rozliczeniami spółki, która wchodząc w skład podatkowej grupy kapitałowej, jest wskazana w umowie takiej grupy jako reprezentująca podatkową grupę kapitałową.

W związku z epidemią koronawirusa termin na złożenie zeznania CIT-8 i CIT-8AB (wraz z załącznikami ), oraz zapłatę podatku został przedłużony do 30 czerwca 2022r. w przypadku podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021r. do dnia 28 lutego 2022r.

Termin został przedłużony mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 639).

Składając zeznanie, zasadniczo należy posłużyć się formularzem CIT-8.

Jedynie gdy dokonuje się rozliczenia podatkowej grupy kapitałowej, przygotowuje się zeznanie na formularzu CIT-8AB.

Konieczne może być również złożenie załączników:

 • CIT-8/O - przez podmiot korzystający ze zwolnień albo stosujący odliczenia od podatku lub dochodu,
 • CIT-D - przez podmiot otrzymujący lub przekazujący darowiznę podlegającą rozliczeniu w CIT,
 • CIT/BR - przez podmiot dokonujący odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,
 • SSE-R (ewentualnie z załącznikami SSE/A lub SSE-R/A) - przez jednostkę prowadzącą działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Do 30 czerwca 2022r. przedłużony został również obowiązek złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. (ustawowy termin złożenia tej deklaracji przypada na koniec trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego – art. 28r ust. 1 updop).

Wróć do bloga

Galeria:

+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij