/Blog /Ulga na dziecko - obniżamy podatki w 2022r. (część IV)

Ulga na dziecko - obniżamy podatki w 2022r. (część IV)

ulga na dziecko www.jpg

Kto z tej ulgi może skorzystać

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

Dla kogo ulga

Prawo do ulgi przysługuje , jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Z ulgi nie możesz natomiast skorzystać, jeżeli uzyskujesz wyłącznie dochody:

 • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
 • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową). Nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego.

Jeżeli jednak oprócz ww. dochodów (przychodów) uzyskujesz w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), to w zeznaniu podatkowym składanym w celu rozliczenia tych dochodów masz prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

Na które dziecko przysługuje ulga

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi.

Ulga przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do ukończenia 25 roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 16 061,28 zł.

Jakie są limity dochodu

 • jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Jak obliczyć ulgę

Ulga przysługuje w wysokości:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2 700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

W rozliczeniach za 2022 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także , pod pewnymi warunkami, zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2023 r. (deklaracje za rok 2022) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Limity w uldze prorodzinnej

- ulga podatkowa na pierwsze dziecko limitowana jest wartością przychodu rodzica: 112 000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, albo 56 000 zł - w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim.

Za dochody rodzica uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania według skali podatkowej, uzyskane z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej liniowo lub z dochodów giełdowych - tj. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężnych.

W przypadku wszystkich tych dochodów do limitu porównuje się kwoty pomniejszone o kwotę składek ZUS opłaconych przez podatnika. Wynagrodzenie uzyskiwane przez dziecko pomiędzy 18 a 26 r. ż. nie wypływa na powyższe limity.

- ulga prorodzinna należy się na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia (18-25 lat), jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu (przychód minus koszty) podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. W roku 2022 limit dochodów dziecka to 16 061,28 zł (12 x 1 338,44 zł).

- odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Zasada ta funkcjonuje również w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia danego roku. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to przez cały rok nie musi on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których a sprawował on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (uznać należy zasadę, że może to być każdy dowód, który przyczyni się do ustalenia stanu faktycznego), w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na konsultacje z Doradcą podatkowym. 
Możesz spotkać się z Doradcą osobiście bądź przesłać zapytanie na adres: doradca@marzenastepien.pl

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij