/Blog /Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia w 2022 roku

Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia w 2022 roku

Limit ZUS www.jpg

Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 r.

W 2022 roku kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wzrośnie i wynosić będzie 177.660 zł – ogłosił minister rodziny i polityki społecznej. To efekt przyjęcia do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5.922 zł  (Mon. Pol. Z 2021 r. poz. 1056).

Limit ten stosuje się też przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Uwaga: W bieżącym roku roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 157.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 5.259 zł (Mon. Pol. Z 2020 r. poz. 1061).

Mimo, że rząd kilka razy podchodził do zmiany, na 2022 rok pozostawiono tzw. limit 30-krotności w systemie ubezpieczeń społecznych. Zmianie uległa jedynie sama kwota, która jest pochodną przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej w 2022 r.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi ta sama kwota, od której ubezpieczony ma naliczane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Jednakże przy ustalaniu podstawy wymiaru składki m. in. na ubezpieczenie chorobowe nie stosuje się rocznego ograniczenia przewidzianego dla podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Ponadto w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (np. prowadzących pozarolniczą działalność), podstawa wymiaru składki na to ubezpieczenie nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Określa to art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 423 ze zm.).

Kwota tego wynagrodzenia w 2022 r. wynosi 5.922 zł, a zatem maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniesie 14.805 zł (w 2021 r. wynosi 13.147,50 zł).

Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE obowiązujące w 2022 r.

W 2022 roku limit wpłat na:

  • IKE wyniesie 17.766 zł (Mon. Pol. Z 2021 r. poz. 1062),
  • IKZE wyniesie 7.106,40 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność 10.659,60 zł (Mon. Pol. Z 2021 r. poz. 1055),
  • wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego PPE w 2022 r. wyniesie 26.649 zł (Mon. Pol. Z 2021 r. poz. 1057).
Wróć do bloga

Galeria:

+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij