/Blog /Zmiana terminu i miejsca złożenia zawiadomienia ZAW-NR

Zmiana terminu i miejsca złożenia zawiadomienia ZAW-NR

Od 1 lipca br. na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1065) został wydłużony termin zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy (na druku ZAW-NR).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa od 1 lipca br. podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. białej liście).

Przypominam że chodzi tu o należności dla których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ustawodawca jednak umożliwił podatnikowi uwolnienie się od takiej odpowiedzialności solidarnej poprzez złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy spoza wykazu.

Jeżeli podatnik dokonał zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to zgodnie z nowymi przepisami ma możliwość uwolnienia się odpowiedzialności solidarnej, pod warunkiem, że złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego termin ten wydłużono do 14 dni od dnia zlecenia przelewu).

Nowe przepisy zmieniły również miejsce składania zawiadomienia. Od 1 lipca 2020 r. zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie na rachunek spoza białej listy składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności . Do tej pory zawiadomienie składało się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dostawcy towarów lub usług.

Z nowego brzmienia art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa , wynika również że podatnicy nie muszą składać kolejnego zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie na rachunek spoza białej listy, jeżeli takie zawiadomienie złożyli przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij