/Blog /Wynik finansowy w Sp. z o.o. - Jak podzielić zysk? Jak pokryć stratę?

Wynik finansowy w Sp. z o.o. - Jak podzielić zysk? Jak pokryć stratę?

Wynik finansowy sp. z o.o. 600x600.png

O sposobie w jaki zostaną podzielone zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w jaki sposób zostanie pokryta strata, każdorazowo decyduje zgromadzenie wspólników.

Rozliczenie wyniku finansowego w spółce z o.o. następuje na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników.

Sposób podziału zysku (lub pokrycia straty) powinien jednoznacznie wynikać z treści uchwały dotyczącej tej kwestii.

Podjęte w tym zakresie uchwały muszą jednak pozostawać w zgodzie nie tylko z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, lecz także i zapisami umowy spółki.

Dokonując podziału zysku wspólnicy spółki z o.o. powinni uwzględnić ograniczenia wynikające z art. 192  kodeksu spółek handlowych.

Jak wynika z tego przepisu, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę pomniejsza się o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Pokrycie straty za bieżący rok obrotowy

W sytuacji, w której zatwierdzone sprawozdanie finansowe wykazuje stratę, zarząd powinien przedstawić zgromadzeniu wspólników wniosek w przedmiocie sposobu pokrycia straty.

Strata w sp. z o.o. może zostać pokryta:

 • niepodzielonymi zyskami z lat ubiegłych,
 • zyskami z lat następnych,
 • środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym lub rezerwowym,
 • kapitałem zakładowym poprzez jego obniżenie (z zachowaniem minimalnego poziomu wymaganego kapitału w spółce z o.o, który obecnie wynosi 5 000 zł),
 • dopłatami wnoszonymi przez wspólników (o ile przewiduje taki obowiązek umowa spółki).

Wybór któregokolwiek z tych wariantów uzależniony jest od sytuacji finansowej, w której znajduje się spółka a także od treści obowiązującej umowy spółki.

 W praktyce najczęściej wspólnicy stosują rozwiązanie, którego dostępność nie jest ograniczona, a które polega na ustaleniu uchwałą, że strata zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Wzór uchwały w sprawie pokrycia straty znajdziesz tutaj.

Czyli, mówiąc wprost, problem zostaje przesunięty w czasie, niekoniecznie na następny rok.

Uwaga: należy pamiętać o zasadzie, że jeżeli bilans sporządzony przez wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Natomiast osiągnięty przez spółkę z o.o. zysk netto może zostać przeznaczony przykładowo na:

 • wypłatę dywidendy,
 • utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego,
 • nagrody dla pracowników,
 • zasilenie ZFŚS,
 • pokrycie straty z lat ubiegłych,
 • inne cele.

Dywidenda dla udziałowców.

Każdy wspólnik Sp. z o.o. ma prawo do udziału w zysku osiągniętym przez spółkę. Aby z niego skorzystać, niezbędne jest sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Jeżeli przed podziałem zysku były dokonywane wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, to wypłacone kwoty zmniejszą bieżące kwoty należne do wypłaty z tytułu dywidendy.

Pomijając uregulowania art. 193 § 1-3 K.s.h, generalnie do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy uprawnieni są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Pokrycie strat z lat ubiegłych

Wypracowany w danym roku obrotowym zysk w całości lub w części zgromadzenie wspólników może również przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Jeśli jednostka w latach poprzednich ponosiła straty, może je również pokryć z tworzonego kapitału zapasowego powstałego z przeznaczenia zysku lub z dopłat wspólników.

Zgodnie z art. 177 K.s.h. obowiązek wniesienia dopłat musi wynikać z umowy spółki. Jeżeli tak nie jest, nałożenie dopłat na wspólników wymaga zmiany umowy spółki za zgodą wszystkich wspólników.

Powstałe w spółce straty powinny być jak najszybciej pokrywane, ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, jeśli strata jest wyższa od sumy kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego, to zarząd spółki ma obowiązek niezwłocznie po sporządzeniu bilansu zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością część wypracowanego zysku netto mogą przeznaczyć na utworzenie lub zasilenie kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego.

Kapitał zapasowy przedsiębiorstwa jest elastyczny i może być używany na różne cele.

Kapitał rezerwowy jest zazwyczaj przeznaczony na konkretny cel. Generalnie jest on gromadzony na rozwój spółki.

Kapitał rezerwowy może być tworzony wówczas, gdy umowa spółki tak przewiduje. Przeznaczany jest on na pokrycie szczególnych wydatków lub strat. Jego główną funkcją jest zabezpieczenie finansowania planowanych przedsięwzięć. Kapitał rezerwowy może być również tworzony na poczet przyszłych wypłat z tytułu dywidendy.

Kapitał zapasowy w spółce z o.o. jest nieobowiązkowy. Dlatego też bardzo często stosuje się go zamiennie z kapitałem rezerwowym, utożsamiając je ze sobą. Przeznaczeniem kapitału zapasowego jest pokrycie straty, która może powstać podczas działalności przedsiębiorstwa. Spółka z o.o. może utworzyć kapitał zapasowy, aby stabilizować sytuację finansową w razie kryzysu.

Kapitał zapasowy może ulec zmniejszeniu poprzez przeznaczenie go na:

 • pokrycie strat,
 • zwiększenie kapitału podstawowego,
 • wypłatę dywidendy.

Pliki do pobrania:


Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij