/Blog /Wydłużono czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok

Wydłużono czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok

wydluzony czas na sprawozdania www.jpg

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561).

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Przesunięcie terminów ewidencyjnych i sprawozdawczych za rok 2021, określonych w ustawie o rachunkowości – z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym – prezentują tabele nr 1 i 2.

Tabela nr 1
Zasady przedłużania terminów określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz dla pozostałych jednostek.

Lp. Czynność Przepis w ustawie o rachunkowości Termin wynikający z ustawy o rachunkowości Przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną Przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych Art. 12 ust. 2 pkt 1 Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia Przedłuża się o 1 miesiąc Przedłuża się o 3 miesiące
2. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy Art. 24 ust. 5 pkt 2 Nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym Przedłuża się o 30 dni Przedłuża się o 90 dni
3. Zakończenia inwentaryzacji składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 Art. 26 ust. 3 pkt 1 Do 15 dnia następnego roku
obrotowego
Przedłuża się o 30 dni Przedłuża się o 90 dni
4. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Art. 52 ust. 1 Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego Przedłuża się o 1 miesiąc Przedłuża się o 3 miesiące
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Art. 53 ust. 1 Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego Przedłuża się o 1 miesiąc Przedłuża się o 3 miesiące

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022r.

Tabela nr 2
Zasady przedłużania terminów określonych w ustawie o rachunkowości dla pozostałych jednostek.

Lp. Czynność Przepis w ustawie o rachunkowości Termin wynikający z ustawy o rachunkowości Przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek
1. Sporządzenie sprawozdania z działalności Art. 49 ust. 1 Wraz ze sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego) Przedłuża się o 3 miesiące
2. Sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych Art. 49b ust. 9 Wraz ze sprawozdaniem z działalności (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego) Przedłuża się o 3 miesiące
3. Zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych Art. 49b ust. 9 W terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego Przedłuża się o 3 miesiące
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Art. 55 ust. 2a Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe Przedłuża się o 3 miesiące
5. Sporządzenie odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych Art. 55 ust. 2c Wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego) Przedłuża się o 3 miesiące
6. Zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych Art. 55 ust. 2c Ww terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego Przedłuża się o 3 miesiące
7. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Art. 63c ust. 2 Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe Przedłuża się o 3 miesiące
8. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Art. 63c ust. 4 Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Przedłuża się o 3 miesiące
9. Sporządzenie sprawozdania z płatności Art. 63f ust. 1 Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego) Przedłuża się o 3 miesiące
10. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności Art. 63g ust. 4 Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe Przedłuża się o 3 miesiące

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Źródło: Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij