/Blog /Wakacje od ZUS

Wakacje od ZUS

wakacje od zus 600x600.png

Miało być świadczenie urlopowe, a są „wakacje od ZUS”.

I niewykluczone, że koszty obsługi tego pomysłu przerosną korzyści.

9 maja 2024 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wybranych innych ustaw w sprawie tak zwanych „wakacji od ZUS”. Umożliwia ona określonym przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS przez jeden miesiąc w roku. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Kogo obejmą „wakacje od ZUS”?

To rozwiązanie jest adresowane do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG.

W tej grupie osób nie mieszczą się: wspólnicy spółek jawnych, partnerskich, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. czy osoby prowadzące publiczną/niepubliczną szkołę. To rozwiązanie ich nie obowiązuje.

 Z ulgi skorzysta przedsiębiorca niezależnie od wybranej formy rozliczania podatku dochodowego który:

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tej liczbie mieści się również sam przedsiębiorca);
 • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro ( czyli albo w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodów przekraczających równowartość dwóch milionów euro , albo w jednym z tych dwóch lat);
 • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Równowartość 2 milionów Euro, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia należnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy.

Kiedy składamy wniosek?

Płatnik składek składa wniosek o zwolnienie z opłacenia należnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem.

Wniosek ma zawierać oprócz danych płatnika składek między innymi:

 • wskazanie miesiąca kalendarzowego, w którym płatnik składek zamierza skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek;
 • oświadczenia, że na dzień złożenia wniosku płatnik składek spełnia warunki do zwolnienia;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

Wniosek jest składany wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład, w formie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków pojawią się na stronie ZUS.

Na czym polegają „wakacje od ZUS”?

Jeżeli zostaną spełnione łącznie w/w warunki przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania przez jeden miesiąc kalendarzowy:

 • składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • ubezpieczenia wypadkowego,
 • ubezpieczenia chorobowego,
 • składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Ulga nie obejmuje obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal będą musieli opłacać ją w niezmienionej wysokości i terminie.

Na „wakacjach od ZUS „można pracować. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca w tym okresie będzie wykonywał działalność, czy też wyjedzie gdzieś na urlop. Nie wpływa to na utratę tego zwolnienia.

Ale „wakacje od ZUS” nie dotyczą opłacania składek za pracowników czy zleceniobiorców. Te przedsiębiorca będzie musiał zapłacić.

W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa. Ma to istotne znaczenie dla przyszłych uprawnień emerytalnych przedsiębiorcy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek, stanowi najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek.

Zwolnienie z opłacenia składek, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Czy wakacje od ZUS wpłyną na wysokość świadczeń, zasiłków i zwolnień?

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego.

W tym okresie, pomimo tego, że przedsiębiorca nie płaci składek, w dalszym ciągu podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym, w tym także ubezpieczeniu chorobowemu.

Również kwoty składek na ubezpieczenia społeczne zwolnione z obowiązku ich opłacenia, kwoty składek na Fundusz Pracy zwolnione z obowiązku ich opłacenia oraz kwoty składek na Fundusz Solidarnościowy zwolnione z obowiązku ich opłacenia będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 160 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dodany w/w nowelą).

Pozostaje mieć nadzieje, że jeszcze w tym roku będzie można skorzystać z „wakacji od ZUS”

Źródło: Akt prawny (sejm.gov.pl).

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij