/Blog /Ustalenie płatnika zasiłków w roku 2023

Ustalenie płatnika zasiłków w roku 2023

platnik zus v2 www.jpg

Na dzień 30 listopada 2022 r. należy ustalić liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.
Od tego zależy, kto w 2023 r. będzie wypłacał tym osobom zasiłki. Płatnik składek czy też ZUS.

1. Płatnicy zasiłku

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku będzie ZUS.

2. Ustalenie liczy ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się:

  • pracowników (w tym również uczniów),
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby współpracujące z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą.

W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się natomiast:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeżeli oddział ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed dniem 1 stycznia, to kontynuuje tę wypłatę za nieprzerwany okres niezdolności do pracy w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym. W przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku po 1 stycznia, wypłaty kolejnego zasiłku dokonuje płatnik składek.

3. Zmiana liczby ubezpieczonych w trakcie roku

Ustalenie płatnika zasiłku następuje na dany rok kalendarzowy. Jeśli więc w trakcie tego roku, po dniu 30 listopada, ulegnie zmianie liczba ubezpieczonych (zmniejszy się lub zwiększy) decydująca o tym, kto ma wypłacać zasiłek, zmiana płatnika nastąpi dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij