/Blog /Umowy o dzieło

Umowy o dzieło

Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (potocznie zwanej „tarczą antykryzysową”) wprowadza w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych następujące zmiany:

1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

„17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”

Na koncie płatnika składek ewidencjonowane będą, poza danymi płatnika, czy liczbą ubezpieczonych również informacje dotyczące zawartych umów o dzieło.

Dane dotyczące tych umów będą udostępniane przez ZUS ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie na podstawie art. 50 ust. 17 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nie jest tajemnicą że tak lubiane przez przedsiębiorców umowy o dzieło nie do końca są lubianą przez ZUS formą współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Od dawna są kontrolowane i podważane , zapewne z uwagi na fakt że nie rodzą obowiązku zapłaty składek na ZUS.

Niewykluczone że w związku z wejściem tych zmian , przedsiębiorcy raportujący zawieranie takich umów , będą częściej poddawani kontroli przez ZUS.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij