/Blog /Ulga na start - obniżamy składki ZUS (część I)

Ulga na start - obniżamy składki ZUS (część I)

ulga na startZUS www.jpg

Rozpoczynasz działalność gospodarczą?
Skorzystaj z ulgi na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne

Ulga na start jest dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.

Kto może skorzystać z Ulgi na start

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych,
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Pracodawcą jest wyłącznie podmiot, z którym osobę rozpoczynającą prowadzenie własnej działalności gospodarczej łączyła umowa o pracę. Nie chodzi tu zaś o umowę zlecenia czy o dzieło, gdyż w tym wypadku nie ma mowy o pracodawcy lecz o zleceniodawcy lub zamawiającym dzieło.

Jak liczyć okres sześciu miesięcy korzystania z ulgi?

Z ulgi na start przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez sześć miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli jednak działalność zostanie rozpoczęta pierwszego dnia miesiąca, to ten miesiąc należy już uwzględnić jako pierwszy z owych sześciu miesięcy korzystania z ulgi. W sytuacji zaś, gdy działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca, to okres ulgi należy liczyć od kolejnego miesiąca kalendarzowego, z tym, że w okresie pierwszego, niepełnego miesiąca przedsiębiorca również korzysta z ulgi na start.

Z jakich składek zwalnia Ulga na start

W okresie korzystania z Ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • na Fundusz Pracy,
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność, która korzysta z Ulgi na start. Pracownicy, osoby współpracujące lub zleceniobiorcy będą objęci ubezpieczeniami społecznymi od momentu rozpoczęcia działalności. Musisz więc za nich odprowadzać składki od chwili ich zatrudnienia.

Obowiązkowe zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Przedsiębiorca, który ma prawo do ulgi na start, obowiązkowo musi być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz co do zasady – z trzema wyjątkami – opłacać składkę zdrowotną.

Wynika to z art. 66 ust. 1 pkt 1a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który ma prawo do ulgi na start, składa zgłoszenie na druku ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0540.

Może to uczynić na etapie składania wniosku o wpis działalności do CEIDG albo później (w terminie siedmiu dni od daty wskazanej jako data rozpoczęcia działalności) – poprzez:

 • zmianę wpisu w CEIDG,
 • platformę PUE ZUS,
 • bezpośrednio lub listownie w placówce ZUS.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie ulgi na start

Warto wiedzieć, że niekiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne nie musi być opłacana. Będzie tak w sytuacjach, o których mowa w art. 82 ust. 8, 9 i 9a ustawy zdrowotnej, czyli gdy przedsiębiorcą jest:

 • emeryt lub rencista, którego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury,
 • osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, której przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury,
 • osoba pobierająca zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Zawieszenie działalności a okres przysługiwania ulgi na start

Jeśli w trakcie ulgi na start działalność zostanie zawieszona – nie przedłuża się ona o okres zawieszenia.

Możliwość rezygnacji z ulgi na start

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, czyli z ulgi na start, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Może tak być w sytuacji, gdy zależy mu na tym, by mieć ubezpieczenie społeczne (nabywać staż emerytalno-rentowy) i ewentualnie być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Rezygnacji tej można dokonać zarówno od samego początku prowadzenia działalności, jak i w każdym dniu okresu, w którym przysługuje ulga na start.

Konsekwencje korzystania z Ulgi na start

Korzystanie z Ulgi na start ma swoje konsekwencje. Jeśli w okresie, w którym korzystasz z ulgi, zachorujesz, będziesz musiał lub musiała opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

 • zasiłku chorobowego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłku opiekuńczego.

W okresie korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres objęty Ulgą na start, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury (nie wlicza się do okresu składkowego) i nie podwyższy wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

Źródło:

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij