/Blog /Ulga internetowa obniżamy podatki w 2022r. (część VI)

Ulga internetowa obniżamy podatki w 2022r. (część VI)

ulga internetowa

Jest to jedna z ulg która cieszy się duża popularnością pomimo, że jest obecnie znacznie ograniczona.

Prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający między innymi Internet w telefonie komórkowym, czy też przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie wszyscy podatnicy mogą z niej skorzystać.

Z ulgi internetowej korzystać można jednorazowo, wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie zeznaniach, za dwa kolejne lata podatkowe. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. 

Jeżeli opłacasz faktury za internet, a nigdy nie korzystałeś z ulgi internetowej, to też możesz z niej skorzystać. Korzystanie z ulgi można rozpocząć w dowolnym roku.

Dla kogo ulga

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosłeś w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet oraz nie korzystałeś z ulgi w latach poprzednich.

W ramach tej ulgi możesz odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu - łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych).

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi można skorzystać pod warunkiem, że korzystano z niej w roku poprzednim, bądź skorzysta się z niej pierwszy raz w danym roku.

Prawo do skorzystania z ulgi w 2022 roku przysługuje Ci, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2021 rok.

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj, żeby skorzystać z odliczenia wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet:

  • nie może zostać zaliczony przez Ciebie do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostać odliczony przez Ciebie od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od dochodu, opodatkowanego na zasadach ogólnych,
  • nie może zostać odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od przychodu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limity odliczeń

Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760,00 zł.

Limit ten dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do max limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Jak obliczyć ulgę

Odliczasz wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci Internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760,00 zł.

Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Ulgę internetową możesz odliczyć, jeśli posiadasz dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj usługi oraz
  • kwotę zapłaty.

Za dokument można uznać zatem: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający w/w dane.

Jeżeli posiadasz fakturę lub rachunek, a dokumenty te nie zawierają informacji, że faktura (rachunek) zostały zapłacone, to powinieneś posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np.: potwierdzenie przelewu bankowego (również poprzez Internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.

Dowód nie musi wskazywać, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat, które zostały poniesione w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2023 r. za usługę internetu z grudnia 2022 r., czy listopada 2022 r., nie rozliczymy w zeznaniu za 2022 rok. Możemy natomiast ująć w uldze wykazanej w zeznaniu za 2022 rok dowody zapłaty ze stycznia 2022 r. za usługę internetu z 2021 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, czyli kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Jeżeli dostęp do sieci Internet jest tylko jedną z usług kompleksowych kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać odrębnie kwota wydatków za użytkowanie sieci Internet.

Małżonkowie: jak mogą skorzystać z ulgi na Internet?

Jeżeli małżonkowie płacą wspólnie za internet i istnieje między nimi ustrój wspólności majątkowej, faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków.

Limit 760,00 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1 520,00 zł.

Nie można jednak całej kwoty 1 520,00 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków.

Górna granica odliczenia to 760,00 zł na każdego z małżonków.

Bez znaczenia jest to, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. Jednak by korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

Jakie zeznanie złożyć

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Żródło: Ulga na internet (podatki.gov.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij