/Blog /Tarcza antykryzysowa – zmiany od 4 maja 2021 r.

Tarcza antykryzysowa – zmiany od 4 maja 2021 r.

4_05.05.2021.png

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 r. [ 1 ]

Przez składki ZUS, o których mowa, należy rozumieć składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rada Ministrów 16 kwietnia wydała rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371). Na jego podstawie nowe grupy przedsiębiorców mogą wnioskować o świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek za kwiecień. Ci przedsiębiorcy, którzy taką pomoc już otrzymali na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia, mają szansę na jej zwiększenie i przedłużenie.

Rozporządzenie, w zakresie zwolnienia ze składek:

 • zmienia zasady przyznawania zwolnienia ze składek na postawie już obowiązujących przepisów par. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia dotyczących grudnia 2020 r., stycznia 2021 r. oraz lutego 2021 r.;
 • przyznaje zwolnienie ze składek na nowy okres branżom, które już wcześniej były zwolnione ze składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. albo luty 2021 r.;
 • przyznaje zwolnienie ze składek za kwiecień 2021 r. nowym branżom – tym samym, które otrzymały świadczenie postojowe.

Zmiana dotyczy również dnia, na jaki będzie oceniana przeważająca działalność. Z 30 listopada 2020 r. dzień ten ulega zmianie na 31 marca 2021 r.

Do otrzymania zwolnienia wymagany jest 40 proc. spadek przychodu między jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do poniższych miesięcy:

 • poprzedniego,
 • analogicznego w roku poprzednim,
 • września 2020 r. oraz po zmianach także:
 • lutego 2020 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia, poza odpowiednim rodzajem przeważającej działalności badanej na 31 marca 2021 r., jest ponadto:

 • spadek przychodu między jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.;
 • zgłoszenie jako płatnik przed 1 listopada 2020 r.;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych odpowiednio za marzec‒kwiecień 2021 r. albo kwiecień 2021 r. w terminie do 30 czerwca 2021 r. – warunek ten nie dotyczy płatników, którzy są zwolnieni ze składania dokumentów rozliczeniowych;
 • złożenie wniosku o zwolnienie do 30 czerwca 2021 r.

Składki opłacone mimo przysługującego zwolnienia podlegają zwrotowi na takich samych zasadach jak nadpłata.

Przepisy dotyczące zwolnienia ze składek wchodzą w życie w tym samym czasie, co te dotyczące świadczenia postojowego, a więc 4 maja 2021 r

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

 • za styczeń 2021 r.
 • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
 • albo za luty 2021 r.
 • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
 • albo za kwiecień 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie p RDZ-B7 – będzie można złożyć od 4 maja 2021 r. najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożone do 30 kwietnia 2021 r. włącznie, ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. Jednak przedsiębiorców, będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do 30 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Nowelizacja przyniosła cztery zasadnicze zmiany dotyczące świadczenia postojowego:

 • umożliwienie przyznania świadczenia (niezależnie od pobranego na zasadach ogólnych) przedsiębiorcom z nowych branż;
 • rodzaj przeważającej działalności będzie oceniany na 31 marca 2021 r., a nie 30 listopada 2020 r.;
 • przychód będzie badany także wobec lutego 2020 r.;
 • niektórzy przedsiębiorcy pobiorą świadczenie na podstawie rozporządzenia czterokrotnie, a nawet pięciokrotnie.

Prawo do niego przysługuje na zasadach określonych w art. 15zq‒15zs i art. 15zu‒15zza specustawy o COVID-19 osobie prowadzącej jako przeważającą na 31 marca 2021 r. pozarolniczą działalność oznaczoną określonymi kodami PKD. Do 4 maja datą, na którą stwierdzano przeważającą działalność, jest jeszcze 30 listopada.

Oprócz odpowiedniego rodzaju działalności konieczne jest spełnienie warunku spadku przychodu. Otóż przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z następujących miesięcy:

 • miesiącu poprzednim,
 • analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • lutym 2020 r.,
 • wrześniu 2020 r.

Nowe przepisy wchodzą w życie 4 maja. Dopiero wówczas będzie możliwe składanie wniosków na ich podstawie. Zgodnie z ogólną zasadą wnioski będzie można składać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia stanu epidemii. Do wniosków złożonych przed 4 maja, których ZUS nie zdąży rozpatrzeć do tej daty, stosowane będą przepisy dotychczas obowiązujące.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 wprowadziła również instrumenty pomocy w zakresie wsparcia wynagrodzeń pracowników i dotacji dla przedsiębiorców:

 • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników - świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 • dotację do 5 tys. zł - mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021.

W zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji nowelizacja rozporządzenia pomocowego weszła w życie 26 kwietnia 2021 r.

[ 1 ] Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371)

Źródło:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Świadczenie postojowe - Firmy - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij