/Blog /Rozpoczynamy działalność gospodarczą, czyli idziemy na swoje!

Rozpoczynamy działalność gospodarczą, czyli idziemy na swoje!

rozpoczecie dzialalnosci gosp www.jpgDobry start to fundament sukcesu. Nasza Kancelaria może Ci w tym pomóc. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Sprawdź, co musisz wiedzieć i co musisz zrobić, aby Twój biznes wystartował.

Zanim rozpoczniesz formalności związane z wypełnianiem wniosku o rejestracje w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) powinieneś zdobyć minimum wiedzy o:

 • możliwościach prowadzenia działalności czyli konieczności uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub koncesji,
 • formach opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • zasadach wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 • działalności która nie może korzystać ze zwolnienia w podatku VAT i zgłoszeniu VAT-R,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność,
 • warunkach podlegania ZUS oraz ewentualnych ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Bez tej podstawowej wiedzy będzie trudno wypełnić wniosek i dokonać innych obowiązkowych zgłoszeń. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest spotkanie z Doradcą Podatkowym. Jak już zdobędziesz to minimum wiedzy , a to może trochę potrwać, możesz przystąpić do formalności związanych z samym zakładaniem działalności gospodarczej.

Zakładanie działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jej rejestracja w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jest darmowa.

Jak każdy rodzaj działalności ma swoje wady i zalety. Wśród zalet niewątpliwie należy wymienić:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków.

Natomiast największymi jej wadami są:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania oraz
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS.

Przyszły przedsiębiorca w pierwszej kolejności musi wypełnić formularz CEIDG-1, który znaleźć można na stronie rządowej (usługi online - biznes.gov.pl ) lub na platformie e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Po wypełnieniu wniosek można złożyć osobiście odwiedzając najbliższy urząd miasta lub gminy, bądź elektronicznie, przez profil zaufany e-PUAP. Są to dwa najpopularniejsze sposoby składania wniosku poza wysyłką listem poleconym w przypadku którego wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Jakie dane należy zawrzeć w CEIDG-1?

Powinniśmy przygotować między innymi takie dane, jak dokładną nazwę firmy (może być to samo imię i nazwisko, jeśli nazwa jest inna także należy do niej zawsze dodać swoje imię i nazwisko), adres siedziby firmy, adres miejsca prowadzenia działalności i wszelkie pozostałe adresy związane z działalnością. We wniosku podajemy również datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

We wniosku CEIDG należy również podać rodzaj działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Podaje się, pochodzące z aktualnie obowiązującej PKD, pięcioznakowe oznaczenia wybranych działalności, czyli tzw. Kody PKD

Należy wybrać przeważający rodzaj działalności – w praktyce należy dokonać wyboru działalności, która powinna generować największe zyski. Wyszukiwarka PKD dostępna jest na biznes.gov.pl. Łatwo odnaleźć odpowiednią działalność wpisując proste wyrażenie związane z działalnością.

We wniosku, oprócz adresu zamieszkania i adresu do korespondencji podajemy również miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jest to adres biura, sklepu, serwisu itp. Można podać jedno miejsce lub miejsce główne oraz miejsca dodatkowe. Istnieje także opcja pt. Nie mam stałego miejsca… - przydaje się, gdy miejsce nie jest stałe lub działasz głównie u klienta albo w Internecie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - formy opodatkowania

Wypełniając formularz wybieramy również formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wprawdzie większość przedsiębiorców pozostaje przy skali podatkowej, to jednak warto poznać wszystkie możliwe  formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jeśli jednak tego nie zrobimy, automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli na skali podatkowej.

Osoba fizyczna może wybrać (jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej) formy opodatkowania:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Najprościej rzecz ujmując, stawką 12% opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Ten sposób rozliczenia ma wiele pozytywów, np. w zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych (internetowej, prorodzinnej itd.). Jednak jeśli dochody będą wysokie (powyżej 120 000 zł), powinny zostać opodatkowane 32% stawką. W przypadku zasad ogólnych obowiązkowe jest także prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów;
 • Podatek liniowy, podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Jednak w tym wypadku wartość podatku wynosi 19% i jest stała. I właśnie to jest największym plusem tego rodzaju opodatkowania. Niezależnie od tego, jakie jednoosobowa działalność gospodarcza przynosi dochody, stawka podatku będzie zawsze taka sama;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma, w której jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z ośmiu zasadniczych stawek: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (w której nie wykazuje się kosztów). Dodatkowo, przedsiębiorca jest zobligowany do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych;

Należy pamiętać że wybór Podatku liniowego bądź Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozbawia nas możliwości wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem oraz skorzystania z większości ulg podatkowych i zwolnień.
Każdy taki wybór powinien być poprzedzony wnikliwą symulacją podatkową uwzględniającą dochody wszystkich członków rodziny oraz ewentualne przysługujące ulgi i zwolnienia.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - REGON i NIP

Kiedy przejdzie się przez rejestrację działalności gospodarczej kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany wcześniej NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIP-u, zostanie on nadany po rejestracji. Po jego otrzymaniu nie musisz aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawia się on tam automatycznie.

NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT). Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Biuro rachunkowe czy też samodzielne prowadzenie dokumentacji

W formularzu CEIDG należy wskazać, kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy. Jeśli nie wiemy jeszcze w momencie wypełniania wniosku, z jakim biurem księgowym będziemy współpracować, to wybieramy opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a później nasz wpis aktualizujemy (podając dane biura księgowego).

Jednoosobowa działalność gospodarcza - firmowe konto bankowe

Dopinając wszystkie formalności, nie można zapomnieć o założeniu firmowego rachunku bankowego. Oczywiście, jednoosobowa działalność gospodarcza to forma działalności, w której nie ma obowiązku zakładania osobnego konta, jednak ze względów formalnych w wielu przypadkach staje się to konieczne. Szczególnie w przypadku czynnych podatników VAT oraz podatników dokonujących płatności w reżimie Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Po założeniu firmowego konta bankowego należy koniecznie poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a pieczątka firmowa

Jest ona przydatna przy wystawianiu różnego rodzaju dokumentów, podpisywaniu wniosków, umów jak i deklaracji i zeznań podatkowych. Jednakże, nie istnieją wprost żadne regulacje dotyczące nałożenia na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku posiadania pieczęci firmowej. Zatem osoba prowadząca działalność gospodarczą sama powinna dokonać wyboru, czy pieczątka firmowa jest mu potrzebna czy nie.

Nikt nigdzie nie sprecyzował jej zawartości. Przyjmuje się z praktyki że pieczątka firmowa może zawierać: logo firmy, pełną nazwę firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy), adres siedziby, numer NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - składki ZUS

Przedsiębiorca w ZUS-ie występuje w dwojakim charakterze. Jednocześnie jako tak zwany Płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za siebie samego i swoich pracowników) oraz jako Ubezpieczony (na równi ze swoimi pracownikami).

Zgłoszenie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS czyli Płatnika. Przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić siebie do ubezpieczeń czyli Ubezpieczonego. Do tego celu służy druk ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna). Jeśli chcesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, to wypełnij także formularz ZCNA.

Druki te można wypełnić w momencie zakładania działalności, jako fragment formularza CEIDG. Jeśli się tego nie zrobi w ten sposób, to ma się wówczas 7 dni od daty rozpoczęcia działalności na dostarczenie do ZUS-u dokumentów ZUA lub ZZA na ich papierowych formularzach.

Składki ZUS , przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opłaca do 20-tego dnia każdego miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

Pełny wymiar składek na ZUS jest dosyć dużą kwotą - szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy, który jeszcze nie notuje przychodów bądź uzyskuje małe dochody. Dlatego istnieje szereg ulg, które pomniejszają wysokość opłacanych składek w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Są nimi przede wszystkim tzw. ulga na start i mały ZUS.

Urząd Skarbowy - jeśli chcesz być VAT-owcem

Musisz też zdecydować, czy chcesz być czynnym podatnikiem VAT. Należy pamiętać że w wielu wypadkach konieczna będzie rejestracja w VAT z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności. Jeśli tak, to składasz dokument o nazwie VAT-R. Samo VAT-R możesz wypełnić wraz z wnioskiem CEIDG lub w wersji papierowej, którą należy zanieść lub wysłać do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na bycie płatnikiem VAT muszą najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności, złożyć do urzędu druk VAT-R. Jeśli planujemy prowadzenie transakcji z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, powinniśmy także zarejestrować się jako podatnik VAT-UE.

W działalności gospodarczej można również korzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem że nie przekroczymy w poprzednim roku podatkowym kwoty sprzedaży wynoszącej 200 000 ,00 złotych. Jeśli rozpoczynamy działalność w ciągu roku podatkowego, należy obliczyć proporcję tej kwoty do okresu prowadzonej w roku działalności. Początkujący przedsiębiorcy także mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Jak widać zakładanie działalności gospodarczej to wcale nie taka łatwa sprawa. Wymaga przynajmniej minimalnej wiedzy z zakresu podatków , ubezpieczeń społecznych oraz odpowiedniej kwalifikacji działalności pod względem zwolnień i preferencji. Nasza Kancelaria pomogła już wielu przedsiębiorcom w trakcie zakładania działalności gospodarczej, wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli potrzebujesz pomocy zapraszamy na spotkanie z Doradcą podatkowym.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij