/Blog /Pracowniczy ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

Pracowniczy ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie z tego tytułu o którym mowa we wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r. do art. 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dalej PDOF), ustępach 2a–2c. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z 11 września 2020 r. (DD3.8201.1.2020).

Ustawodawca w art. 12 ust. 2a ustawy PDOF określił wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych poprzez wskazanie konkretnych kwot, które są zróżnicowane w zależności od pojemności silnika samochodu. Zgodnie z tym przepisem wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Od początku istnienia tych przepisów przedmiotem sporu z organami była kwestia czy ryczałt obejmuje koszt paliwa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PDOF, obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PDOF. Stanowisko to podzielane było również przez Ministerstwo Finansów. Pogląd ten budził jednakże wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg wnoszonych do sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego. Linia ta jednolicie opowiada się za stanowiskiem prezentowanym przez płatników i podatników, uznając, że w ramach zryczałtowanego przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PDOF mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę. Zaistniała zatem rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej a orzecznictwem sądów administracyjnych. Skłoniło to Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej.

Resort finansów uznał, że prawidłowa wykładania art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF prowadzi do wniosku, że koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF.

Przyjmując argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PDOF, Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r. stwierdziło, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Wszystko wskazuje na to że zakończył się trwający od kilku lat spór dotyczący ustalania przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+108+-

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij