/Blog /Pracowniczy program Kapitałowy (PPK)

Pracowniczy program Kapitałowy (PPK)

Pracowniczy program Kapitałowy (PPK)

Autozapis, czyli automatyczny zapis do programu PPK osób między 18. a 55. rokiem życia, to jeden z obowiązków pracodawcy.

W 2023 roku będzie miał miejsce pierwszy automatyczny zapis do PPK. Oznacza to że wszystkie dotychczas złożone rezygnacje pracowników z objęcia ich pracowniczymi planami kapitałowymi tracą swoją ważność z końcem lutego 2023 roku.

W ramach Autozapisu, do programu PPK zapisane zostaną osoby, dla których pracodawca nie zawarł wcześniej umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

W sytuacji, gdy pracownik, będący we wskazanym wyżej przedziale wiekowym, nie jest zainteresowany oszczędzaniem w pracowniczym planie kapitałowym, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (od 01.03.2023 r.).

Jeśli zrobi to przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK, nie zostanie uczestnikiem tego programu (nie zostanie zgłoszony przez pracodawcę do instytucji finansowej). Jeśli po zawarciu takiej umowy złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to od momentu złożenia tej deklaracji pracodawca nie może już dokonać żadnej wpłaty do PPK.

Pracownik, który złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co cztery lata tzw. autozapis będzie ponawiany.

Kolejne autozapisy do programu będą miały miejsce w 2027 roku, w 2031 roku itd.

Kogo dotyczy ponowny autozapis?

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Jednak osoby, które  przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu - wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

W przypadku osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK potrzebny jest wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, a w przypadku uczestników PPK, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat w trakcie oszczędzania w PPK - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

W ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł uwzględnić wniosku (o zawarcie umowy o prowadzenie PPK albo o dokonywanie wpłat do PPK) osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

Ponowny autozapis nie obejmie osób, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (dotyczy to osób w wieku 55+). Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składały bowiem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Ponowny zapis do PPK – obowiązek informacyjny do końca lutego 2023 r.

Autozapis do PPK oznacza obowiązek poinformowania o tym fakcie pracowników. Pracodawca musi przekazać taką informację, w wybranej przez siebie formie, do ostatniego dnia lutego 2023 roku. Komunikaty przy kolejnych autozapisach należy przekazywać odpowiednio do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd., czyli co 4 kolejne lata.

Co bardzo ważne, termin ponownego autozapisu do PPK jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, bez względu, kiedy wdrożono w nich PPK.

Poinformować o autozapisie do PPK należy:

  • osoby zatrudnione, które złożyły deklaracje o rezygnacji jeszcze przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK,
  • uczestników PPK, który złożyli deklaracje o rezygnacji w trakcie oszczędzania w PPK.

Informacja taka, zgodnie z przepisami, nie musi być jednak przekazywana osobom, które ukończą 70. rok życia przed 1 kwietnia 2023 r.

Ponowny autozapis nie oznacza także, że wszystkie osoby, które wcześniej zrezygnowały z oszczędzania w programie będą musiały do niego przystąpić. Każdemu przysługuje bowiem prawo do ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK.

Jeśli pracownik po 1 marca 2023 r. złoży u swojego pracodawcy deklarację o rezygnacji, podmiot ten nie dokonuje wpłat do PPK za tę osobę, a tym samym pracownik ten nie jest uczestnikiem PPK.

Ponowny zapis do PPK – zawarcie umowy i dokonywanie wpłat

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy i dokonywania wpłat (obowiązek występuje co 4 lata, pierwszy raz w 2023 roku) za osoby, które uprzednio rezygnowały z przystąpienia do programu, a następnie w wyznaczonym terminie nie ponowiły deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Raz złożona deklaracja o rezygnacji pozostaje w mocy do ostatniego dnia lutego roku, w którym przypada autozapis. Po raz pierwszy autozapis ma miejsce w 2023 r., zatem deklaracje złożone wcześniej są w mocy do 28 lutego 2023 r. Każdy kto chce podtrzymać swoją decyzję o rezygnacji, po 1 marca 2023 r. powinien złożyć kolejną deklarację u swojego pracodawcy.

Autozapis PPK – ważne terminy

  • Do 28 lutego 2023 r. - obowiązek przekazania informacji o autozapisie pracownikom, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z PPK,
  • Od 1 marca 2023 r. - pracownicy mogą składać kolejne deklaracje o rezygnacji z PPK,
  • Marzec 2023 r. - pracodawcy obliczają i pobierają wpłaty do PPK za osoby, które nie złożyły nowych deklaracji o rezygnacji z PPK,
  • Do 17 kwietnia 2023 r. - pracodawcy dokonują wpłat do PPK za osoby, które w ramach autozapisu przystąpiły do programu (o ile nie złożyły w terminie deklaracji o rezygnacji).

Zachęcam do śledzenia na bieżąco strony www.mojeppk.pl

Źródło: Autozapis 2023 w PPK — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK (mojeppk.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij