/Blog /Polski Ład w Senacie - duże zmiany dotyczące składki zdrowotnej

Polski Ład w Senacie - duże zmiany dotyczące składki zdrowotnej

post_20211013.jpg

Zgodnie z planem rządu, nowe prawo ma wejść w życie od początku 2022 r., w związku z tym ustawa musi zostać uchwalona i ogłoszona przed końcem listopada 2021 r.

Jedne z największych różnic pomiędzy wersją skierowaną pod obrady Sejmu przez rząd a projektem będącym w Senacie to zmiany dotyczące zasad opłacania składki zdrowotnej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zmiany w stosunku do pierwotnych założeń nie ominęły praktycznie żadnej z form opłacania podatków.

Jaką składkę zdrowotną zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie różnych form opodatkowania?

- Firmy na karcie podatkowej mają mieć za podstawę opłacania składek minimalne wynagrodzenie, a nie średnią krajową.

- Firmy, które wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają mieć ustalane składki jako procent od średniej krajowej w zależności od wysokości obrotów we wskazanych w ustawie przedziałach przychodów , a nie jako 1/3 stawki ryczałtu od przychodów. Wysokość składki to 9 proc. podstawy, której wysokość będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę.

Przelicznik jest następujący:

  • przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł - podstawa to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
  • przychód roczny w wysokości 60 - 300 tys. zł - podstawa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
  • przychód roczny w wysokości powyżej 300 tys. zł - podstawa to 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

- Właściciele firm, którzy wybrali podatek według skali (17-32%) - zapłacą składkę 9% od dochodu, ale z możliwością zastosowania tzw. „ulgi dla klasy średniej” która ma być mechanizmem zmniejszającym obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych przedsiębiorców, których dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty  prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli ponad 11 tys. zł.

- Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy - po zmianach składka zdrowotna przy podatku liniowym wyniesie 4,9 proc. dochodu przedsiębiorcy. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła jednak być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2022 roku wysokość minimalnej składki zdrowotnej dla rozliczenia liniowego wyniesie więc 270 zł.

Nowy Polski Ład wprowadza także obciążenia z tytułu składki zdrowotnej dla członków zarządu spółek. Do tej pory członkowie zarządu spółek nie mieli obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Członkowie zarządu spółek począwszy od 2022 roku mają opłacać 9% składkę zdrowotną, podstawą obliczenia ich składki zdrowotnej będzie kwota wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania do zarządu.

Ustawodawca wprowadził nowe pojęcie tzw. „rok składkowy”. Definicja tego nowego pojęcia dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rok składkowy to okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. będzie ustalać się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przedsiębiorców będzie obowiązywał także nowy termin opłacania składki zdrowotnej. Do tej pory obowiązywało kilka terminów, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Polski Ład wprowadza jeden termin dla wszystkich podatników, oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić składkę zdrowotną do 20. dnia każdego miesiąca.

W Polskim Ładzie zmianie ulegnie także odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Od 2022 roku podatnicy nie będą mogli odliczać 7,75 proc. podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku.

Według opinii ekspertów , w przypadku przedsiębiorców u których występują nierównomierne koszty i przychody w poszczególnych miesiącach roku, wprowadzone zmiany spowodują powstanie sztucznych nadpłat.
Podatnikom pozostanie odzyskanie nadpłaty tylko i wyłącznie poprzez wniosek złożony w formie elektronicznej , którego termin na złożenie ustalono na 1 (słownie jeden) miesiąc od daty złożenia zeznania rocznego, czyli do 31 maja. Co się stanie, jeśli zrobi to później? Nowy przepis mówi, że wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek na czas, ZUS powinien oddać nadpłatę do końca lipca. Jeśli przedsiębiorca ma, ZUS zaliczy nadpłatę na ich poczet.

Ustawodawca pominął również możliwość obniżenia wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne o poniesione straty z lat poprzednich czy tzw. ulgę na złe długi. A te odliczenia są możliwe przy ustalaniu podstawy opłacania podatków. Dlatego też podstawy ustalone dla podatku i dla składki zdrowotnej będą dla wielu przedsiębiorców różne.

Nastąpiła również zmiana podejścia ustawodawcy do wysokości „miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Zgodnie z art. 81 ust. 2c, „za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba (…) wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka”.

Niewątpliwie skala różnic pomiędzy wersją skierowaną pod obrady Sejmu przez rząd a projektem będącym w Senacie jest spora. Są to różnice zmieniające niejednokrotnie cały pierwotnie proponowany schemat rozliczeń. Pozostaje nam mieć nadzieje że kolejne zmiany wprowadzą jednak ułatwienia i w większej mierze złagodzą skutki tych zmian.

Jedno jest pewne - Polski Ład skomplikuje rozliczenia oraz zwiększy ich pracochłonność . Pozostaje nam czekać teraz na stanowisko Senatu.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij