/Blog /Pakiet mobilności - delegowanie i podróże służbowe kierowców realizujących przewozy międzynarodowe

Pakiet mobilności - delegowanie i podróże służbowe kierowców realizujących przewozy międzynarodowe

zmiany pakie mobilnosci 14.02.2022 www.jpg

Pakiet mobilności to ustalenia, które wprowadzają zmiany w przepisach odnoszących się między innymi do czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sposobu delegowania kierowców, sprawiedliwej konkurencji ( zapewnienie sprawiedliwego dostępu do rynku państw Wspólnoty Unii Europejskiej) oraz tachografów. To projekt, który ma dostosować polskie prawo do przepisów UE.

Według Komisji Europejskiej celem zmian w międzynarodowym prawie transportowym jest zachowanie balansu między bezpieczeństwem kierowców, sprawiedliwością społeczną, a zrównoważoną gospodarką, przy jednoczesnej dbałości o potrzeby rynkowe i gospodarcze krajów UE.  W dużym skrócie celem Pakietu Mobilności jest więc poprawa warunków pracy kierowców we wszystkich krajach Wspólnoty.

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą), która wprowadza m. in. rewolucyjne zmiany dotyczące kwalifikacji prawnej wyjazdu kierowcy za granicą. Zmiany te obowiązują od 2 lutego 2022 roku.

Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w świetle nowych przepisów w podróży służbowej. Będzie za to podlegał przepisom o delegowaniu.

Przepisy o delegowaniu a wynagrodzenie kierowcy po zmianach od 2 lutego 2022r.

Pakiet mobilności przewiduje objęcie kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe przepisami o delegowaniu pracowników.  Od pierwszego dnia objęte przepisami o delegowaniu są wszystkie rodzaje przewozów, w tym kabotaż.

Z zakresu przepisów o delegowaniu zostały wyłączone przewozy dwustronne rzeczy, przewozy dwustronne osób, tranzyt, przewozy kombinowane odbywające się w ramach transportu dwustronnego.

Najbardziej istotnym skutkiem objęcia kierowców przepisami o delegowaniu pracowników będzie obowiązek stosowania warunków zatrudnienia, w tym wynagrodzenia, według przepisów państwa, w których odbywa się praca.

Obowiązuje zasada, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie. Oznacza to, że kierowca powinien otrzymywać takie wynagrodzenie jak pracownik lokalny.

Kierowcy, którzy podlegają pod nowe przepisy dotyczące delegowania, będą otrzymywać pełne wynagrodzenie, jakie przysługuje w kraju, w którym wykonują oni swoją pracę.

Nie będą im przysługiwały diety i ryczałty, które dotąd dostawali. Zmieni się sposób wyliczania ich wynagrodzenia, a co za tym idzie, i inne aspekty działalności finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach transportowych.

PIT

Do kierowcy wykonującego zadanie służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą.

To oznacza, że wolna od podatku dochodowego jest część przychodów kierowców, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku pracy za każdy dzień pobytu za granicą, w którym kierowca pozostawał w stosunku pracy w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

W praktyce oznacza to, że wolne od podatku będzie jedynie 30% diet.

ZUS

Do kierowcy wykonującego zadanie służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stosuje się przepisy w zakresie ustalania podstawy wymiaru dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w roku 2022  - 5.922 zł).

W praktyce część wynagrodzenia kierowców wykonujących transport międzynarodowy zostanie zwolniona ze składek, czyli będzie ozusowana na identycznych zasadach jak w innych branżach. Wielkość zwolnienia zależeć będzie od ilości dni spędzonych poza granicami. Jednak podstawa, w przypadku kiedy przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie - nie będzie mogła być mniejsza niż 5.922 zł.

Więcej na stronie:
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych – zmiany od 2 lutego 2022 r. - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - Baza wiedzy - ZUS.

Przepisy o podróży służbowej dla kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe po zmianach od 2 lutego 2022r.

Istotna zmiana dotyczy kwalifikacji prawnej wyjazdu kierowcy za granicę.

Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oznacza to że nie będzie możliwości wypłaty nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi. Nie oznacza to jednak zakazu wypłaty diety i ryczałtów.

Jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.

Niewątpliwie efektem tych zmian będzie zwiększenie kosztów wynagrodzeń i obciążeń podatkowo składkowych związanych z delegowaniem kierowców. Wpłynie to zasadniczo na spadek konkurencyjności polskich przewoźników na rynku UE a co za tym idzie stanowić będzie zagrożenie dla ich stabilności finansowej.

Wróć do bloga

Galeria:

+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij