/Blog /Oznaczenie GTU_10 dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego – czy to już koniec wątpliwości?

Oznaczenie GTU_10 dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego – czy to już koniec wątpliwości?

Od 1 października 2020 roku w nowym JPK_V7M i JPK_V7K trzeba wskazać oznaczenia dla niektórych towarów/usług (GTU_01 - GTU_13). Obowiązek ten wynika z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

Od samego początku istnienia nowych przepisów budziły one wśród podatników wiele wątpliwości co do obowiązku stosowania kodów do konkretnego rodzaju towarów i usług.

Wątpliwości dotyczyły miedzy innymi kwestii oznaczenia, w prowadzonej ewidencji ,transakcji dostawy części budowli i budynków, w tym udziałów oraz dostawy udziałów w gruntach, kodem GTU_10.

Zdaniem podatników kodem GTU_10 , w JPK_VAT, należy oznaczyć dostawę budynków, budowli i gruntów . Natomiast w przypadku dostawy części budowli i budynków, w tym udziałów oraz dostawy udziałów w gruntach nie mają oni obowiązku stosowania GTU_10, ze względu na to, że w ww. rozporządzeniu nie ma bezpośrednio odniesienia do części budynków/budowli.

Niestety, w wydawanych w ostatnim czasie interpretacjach, Dyrektor KAS zgoła inaczej rozumie zapisy w/w rozporządzenia w kwestii definicji budynku i budowli a co za tym idzie obowiązek stosowania oznaczenia GTU_10.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.688.2020.2.MS napisał:

Oznaczenie GTU_10 dotyczące dostaw budynków, budowli i gruntów obejmuje także dostawy części budowli i budynków w tym udziałów oraz dostawy udziałów w gruntach.

Przepisy podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia budynku ani jego części. W celu zdefiniowania tego pojęcia należy się odnieść do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, pod pojęciem budynku należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 powyższych przepisów pod pojęciem budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Tak więc sprzedawane przez Wnioskodawcę wyodrębnione samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe takie jak garaże spełniają definicję budynku – jak wskazał sam Wnioskodawca – „lokal mieszkalny (użytkowy) jest wyodrębnioną częścią budynku, która zgodnie z prawem może być odrębną nieruchomością.”

Podsumowując, dostawa sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyodrębnionych samodzielnie lokali mieszkalnych i użytkowych takich jak garaże podlega zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oznaczeniu w składanej ewidencji JPK_VAT oznaczeniu kodem GTU_10.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.38.2021.1.KK.

Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczyły kwestii oznaczenia, w prowadzonej ewidencji transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego kodem GTU_10.

Odpowiadając na wątpliwości Wnioskodawcy, Dyrektor KAS wskazał, że z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że pod pojęciem towarów należy rozumieć rzeczy oraz ich części. Ponieważ zgodnie z definicją towarów budynki są rzeczami, to również ich części w postaci lokali są traktowane jak towary. Oznaczenie GTU_10 stosuje się do takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Skoro towarem są również części rzeczy, to oznaczenie GTU_10, jest również właściwe do dostawy części budynku czyli lokalu. W związku z tym, Wnioskodawca ma obowiązek stosowania w ewidencji oznaczenia GTU_10 dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, gdyż dokonuje On dostawy towaru, w tym przypadku części rzeczy w postaci części budynku (lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego).

Dyrektor KAS nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie ma On obowiązku oznaczania GTU_10 dostawy lokali, ze względu na to, że w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., nie ma bezpośrednio odniesienia do części budynków. Zdaniem dyrektora KAS istotna jest definicja towarów zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy, która jednoznacznie wskazuje, że przez towary należy rozumieć także rzeczy, a więc również części budynków jakimi są lokale.

Również w takim samym tonie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.993.2020.1.KO.

Tutaj również Dyrektor KAS wskazał że z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że pod pojęciem towarów należy rozumieć rzeczy oraz ich części.

Dalej w treści interpretacji pisze: „Ponieważ zgodnie z definicją towarów budynki są rzeczami, to również ich części w postaci lokali są traktowane jak towary. Oznaczenie GTU_10 stosuje się do takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Skoro towarem są również części rzeczy, to oznaczenie GTU_10, jest również właściwe do dostawy części budynku czyli lokalu. W związku z tym, Wnioskodawca ma obowiązek stosowania w ewidencji oznaczenia GTU_10 dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, gdyż dokonuje On dostawy towaru, w tym przypadku części rzeczy w postaci części budynku (lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego). Również odnosząc się do sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego należy zauważyć, że na Wnioskodawcy także spoczywa obowiązek stosowania w ewidencji oznaczenia GTU_10 dla tej transakcji, ponieważ zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu lub sprzedaż udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie ma On obowiązku w ewidencji oznaczania GTU_10 dostawy lokali oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego, ze względu na to, że w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., nie ma bezpośrednio odniesienia do części budynków i części gruntów. Jak przedstawiono powyżej, istotna jest definicja towarów zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy, która jednoznacznie wskazuje, że przez towary należy rozumieć także rzeczy, a więc również części budynków jakimi są lokale oraz części gruntów.”

Kwestie te również wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Z zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) odpowiedzi na pytania dotyczące kodu GTU_10 wynika, że oznaczenie to należy stosować także w przypadku dostaw części budynków/budowli lub lokali (które stanowią część budowli i udziałów w gruntach), leasingu finansowego budynku/budowli/gruntów, a także sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienia prawa wieczystego gruntu. Usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają natomiast oznaczeniu GTU_10.

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników przygotowano propozycję zmian w zakresie JPK_VAT. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (projekt z 9 marca 2021 r.). Zmiany mają dotyczyć m.in. stosowania kodu GTU_10 . Ma on dotyczyć nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (np. oddania gruntów w użytkowanie wieczyste). Zgodnie z zapowiedzią proponowane zmiany miały by być stosowane począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij