/Blog /Otrzymałeś subwencje finansową z PFR w ramach Tarczy Finansowej 1.0? Zbliża się termin rozliczenia.

Otrzymałeś subwencje finansową z PFR w ramach Tarczy Finansowej 1.0? Zbliża się termin rozliczenia.

3_28.04.2021 post z bloga_4.png

Polski Fundusz Rozwoju 13 kwietnia opublikował zmieniony regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie www.pfrsa.pl, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Do regulaminu wprowadzono m.in. zasady rozliczenia, zwrotu i umorzenia subwencji finansowej, w tym obowiązek złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Dodano też możliwość całkowitego umorzenia subwencji.

Tym samym PFR rozpoczyna proces rozliczania subwencji finansowych wypłaconych przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. Przeprowadzić go będzie mogła - jednoosobowo - osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta w tym banku. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu.

Jak wynika z informacji podanych na stronach PFR , w przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

Po otrzymaniu tej propozycji PFR, należy się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że beneficjant nie będzie miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR beneficjent uzyska dopiero od dnia, w którym zacznie dla niego biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

PFR przypomina, że oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej beneficjant ma obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Terminów tych należy bezwzględnie dotrzymywać.

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

Co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że beneficjent zgadza się na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będzie mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Po rozpatrzeniu oświadczenia beneficjenta o rozliczeniu subwencji finansowej, PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono beneficjentowi subwencję finansową;
 • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej. W takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia beneficjantowi tej decyzji PFR;
 • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.
  W takim przypadku:
  - PFR poinformuje beneficjenta o przyczynach takiego stanu rzeczy,
  - wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,
  - po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione beneficjantowi w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Więcej informacji na stronie: Tarcza Finansowa PFR 1.0 - Polski Fundusz Rozwoju S.A. (pfrsa.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij