/Blog /Od 1 lipca 2023r. małżonkowie z wyższym limitem dla przychodów uzyskanych z najmu prywatnego.

Od 1 lipca 2023r. małżonkowie z wyższym limitem dla przychodów uzyskanych z najmu prywatnego.

większy limit najm 2.pngPrzepisy ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) wprowadziły również zmiany do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmieniono zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków w ramach najmu prywatnego.

1 lipca 2023r. zmienią się limity przychodów dla małżonków wynajmujących prywatnie nieruchomości. Zmiana ma znaczenie z uwagi na wysokość stawki podatku od ryczałtu (8,5% lub 12,5%).

Przed zmianą, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o ryczałcie, przy przychodach z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku, które nie są związane z działalnością gospodarczą, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000,00 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000,00 zł.

Limit ten dotyczył łącznie obojga małżonków.

Z nowego przepisu wynika, że każdy małżonek będzie miał swój własny limit przychodów , tj. 100 000,00 zł przychodu rocznie.

Podwyższony limit będzie przysługiwał małżonkom bez względu na to, czy będą rozliczać przychody z najmu odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich.

Przychody z najmu lub dzierżawy rzeczy należących do wspólnego majątku małżonków mogą być opodatkowane przez jednego z nich, jeżeli istnieje między nimi wspólność majątkowa. Warunkiem jest złożenie w urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu (dzierżawy) przez jednego z małżonków.

Oświadczenie składa się najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy w roku podatkowym przychód z tego tytułu (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego). Wybór zasady opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych. Można jednak złożyć oświadczenie o rezygnacji z takiego rozwiązania.

W przypadku, gdy małżonkowie postanowią o złożeniu stosownego oświadczenia, że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 000,00 zł.

Zmieniony przepis będzie dotyczył przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Nadpłacony ryczałt z najmu za pierwsze półrocze 2023 r. podatnicy odzyskają dopiero w zeznaniu rocznym, a więc złożonym w 2024 r. Ustawodawca nie wprowadził mechanizmu pozwalającego na wcześniejsze jego rozliczenie.

Począwszy od 2023 roku, ryczałt jest jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego . Właściciele , wynajmujący swoje nieruchomości, nie muszą już  składać zawiadomienia o wyborze tej formy.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij