/Blog /Od 1 lipca 2023 roku większe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od 1 lipca 2023 roku większe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

grafika zwolnienie z podatków

Przekazujesz swoim bliskim pieniądze, samochody, ruchomości i nieruchomości?

Pamiętaj że świadczenie to może być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn w wysokości ustalonej  ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d).

Wysokość opodatkowania darowizny podatkiem od  spadków i darowizn zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz od wartości darowizny.

Pokrewieństwo ustawa dzieli na trzy grupy:

 • do grupy I zalicza się - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
 • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • do grupy III – innych nabywców.

W odniesieniu do każdej z grup ustawa określa maksymalne kwoty darowizn, których otrzymanie nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku czyli kwoty wolne od opodatkowania.

Obecnie kwoty te przedstawiają się następująco:

 • dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej – 10 434 zł,
 • dla drugiej grupy – 7878 zł,
 • dla trzeciej – 5308 zł.

Co ważne - są to limity pięcioletnie.

Od 1 lipca 2023 r. zaczną obowiązywać nowe limity.

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803) wprowadziła zmiany w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w zakresie wysokości kwot wolnych od podatku.

 Od 1 lipca 2023 r. opodatkowaniu będzie podlegało nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Nadal, tak jak dotychczas, darowizny dla najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa podatkowa) mogą być zwolniona z podatku.

To kategoria darowizn, które w praktyce spotyka się najczęściej.

Przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przewidują możliwość ich całkowitego zwolnienia z podatku, bez względu na kwotę darowizny.

Kto należy do zerowej grupy podatkowej?

Przepisy nie posługują się pojęciem zerowej grupy podatkowej. Pojęcie to wykształciło się jednak w praktyce. Zwolnienie dla tej grupy określone jest w art. 4a u.p.s.d. i dotyczy niepełnego katalogu osób zaliczanych do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.s.d.

Ulgę dla tej grupy stosuje się w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Poza ulgą znajduje się zatem nabycie od zięcia, synowej i teściów.

Zwolnienie nie jest limitowane, ale trzeba spełnić kilka warunków, żeby móc z niego skorzystać.

Aby darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny mogła korzystać ze zwolnienia, konieczne jest:

 • zgłoszenie faktu otrzymania darowizny w ciągu sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego na formularza SD-Z2 ( złożenie formularza nie jest konieczne, jeżeli umowa darowizny miała formę aktu notarialnego ,np. jej przedmiotem była nieruchomość);
 • udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij