/Blog /Od 01.01.2022r. wszyscy przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS

Od 01.01.2022r. wszyscy przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS

deklaracje ZUS min.jpg

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące, począwszy do 2022 roku, będą objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie liczne zmiany w przepisach wynikające z ustawy Polski Ład (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), w tym m.in. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), dalej: ustawie systemowej. Na ich podstawie mniejsza grupa osób będzie zwolniona z comiesięcznego przekazywania rozliczeń do ZUS. 

Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do organu rentowego będzie przysługiwało wyłącznie:

  • duchownym,
  • osobom składającym dokumenty za nianie,
  • osobom, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 ustawy systemowej.

Wynika to z nowego brzmienia art. 47 ust. 2c ustawy systemowej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Z ulgi takiej od 1 stycznia 2022 r. nie będą już mogły korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia (lub osoby z nimi współpracujące).

Od przyszłego roku przedsiębiorcy w drukach rozliczeniowych będą informować organ rentowy o obowiązującej ich w danym miesiącu formie opodatkowania i przychodach lub dochodach z działalności gospodarczej. Będzie to konsekwencją wprowadzenia dla tych podmiotów nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składki .To powoduje, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani za każdy miesiąc kalendarzowy przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Obecnie przedsiębiorca po spełnieniu określonych warunków może być zwolniony z obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Z preferencji takiej może korzystać osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która m.in. opłaca składki społeczne i/lub zdrowotną wyłącznie za siebie, jeżeli:

  • w stosunku do dokumentów przekazanych za siebie za poprzedni miesiąc nie nastąpiły żadne zmiany,
  • w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych zadeklarowała do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (lub tylko zdrowotne) kwoty w wysokości najniższej obowiązującej ją podstawy wymiaru składek, o których mowa odpowiednio w:
    - art. 18 ust. 8 i art. 18a ust. 1 ustawy systemowej,
    - art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Z ulgi takiej obecnie może także skorzystać przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach wskazanych w art. 18c ustawy systemowej (czyli w ramach tzw. małego ZUS). Przy czym, przedsiębiorca opłacający tzw. mały ZUS jest zwolniony z obowiązku składania druków rozliczeniowych za kolejny miesiąc dopiero po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny miesiąc, do końca roku kalendarzowego, na który ustalił tę podstawę. Jest on zobowiązany złożyć deklarację rozliczeniową za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustali najniższą podstawę wymiaru składek w oparciu o uzyskany dochód.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij