/Blog /Najwyższy czas na zwyczajne zgromadzenie wspólników Sp. z o.o.

Najwyższy czas na zwyczajne zgromadzenie wspólników Sp. z o.o.

zwyczajne zgromadzenie sp. z o.o. 600x600.pngJeżeli w Twojej spółce przyjęty rok obrotowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym to zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. powinno praktycznie odbyć się do końca czerwca 2024 r., czyli w ustawowym terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez Zarząd spółki.

Jeśli członkowie zarządu są wspólnikami i w dodatku łączą ich przyjacielskie stosunki to dobrym rozwiązaniem, pod pewnymi warunkami, może być odbycie zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników reguluje przepis art. 231 - Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ( Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05.)

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 udział wspólników w zyskach spółki z o.o. § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zarząd powinien prowadzić księgę protokołów, do której wpisuje się uchwały.

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podpisy uczestników zgromadzenia wspólników odbytego w trybie art. 2341 udział w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie są wymagane. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

W załączeniu wzór:

  • uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki z o.o., która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego;
  • uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  • uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu;
  • uchwały w sprawie podziału zysku.

Pamiętaj, że w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe zarząd zgłasza, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości, do Repozytorium Dokumentów finansowych.

Pliki do pobrania:


Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij