/Blog /Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r.

limity 1.12.2021 v2 www.jpgPrzepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz ustawy o rachunkowości określają limity – wyrażone w euro – które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń, rozwiązań, a także nakładają określone obowiązki. W oparciu o te limity przedsiębiorcy ustalają m.in., czy:

 • posiadają status małego podatnika dla celów CIT, PIT oraz VAT,
 • mają prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • są zobowiązani – w przypadku niektórych podmiotów – prowadzić księgi rachunkowe.

Limity te zostały wyrażone w euro. Wiąże się to z koniecznością ich przeliczenia na złote. Przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. Oznacza to, że ustalając limity obowiązujące w 2022 r., należy uwzględnić średni kurs NBP z 1 października 2021 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2021 r. wyniósł 4,5941 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2021).

1. Limity dla celów podatku dochodowego

1.1. Limity przy ustalaniu statusu małego podatnika dla celów CIT/PIT

Z ustawy o CIT (art. 4a pkt 10) oraz PIT (art. 5a pkt 20) wynika, że status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (Co ważne na gruncie PIT – w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również należy wziąć pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy).

W związku z powyższym w 2022 r. status małego podatnika – dla celów CIT i PIT – będzie posiadał podatnik, który nie przekroczy w 2021 r. kwoty 9.188.200 zł (tj. 2.000.000 euro × 4,5941 zł/euro w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Warto podkreślić, że posiadanie statusu małego podatnika pozwala podatnikom skorzystać dla celów CIT/PIT z następujących uproszczeń/rozwiązań, tj. z:

 • jednorazowej amortyzacji,
 • możliwości opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • stosowania 9% stawki CIT.

1.2. Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2022 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy:

 • osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 9.188.200 zł (2.000.000 euro × 4,5941 zł/euro),
 • osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 9.188.200 zł (2.000.000 euro × 4,5941 zł/euro).

1.3.Limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego kwartalnie

Z kolei, po spełnieniu przesłanek z art. 21 ust. 1b ww. ustawy prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2022 r. będzie przysługiwało:

 • podatnikom kontynuującym działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczą w 2021 r. kwoty 918.820 zł (tj. 200.000 euro × 4,5941 zł/euro).

1.4.Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność

Prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. z wyłączeniem samochodów osobowych) mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w roku jej rozpoczęcia.
Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się więc w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT i art. 16k ust. 7-13 ustawy o CIT).

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2022 r. wyniesie 230.000 zł (tj. 50.000 euro ×4,5941 zł/euro).

2. Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.

Oprócz podmiotów wskazanych w ustawie, które ze względu na formę prawną są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. spółki akcyjne) obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy/obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro (wynika to z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia usług rachunkowych w 2022 r. wyniesie 9.188.200 zł.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia się przychody określone w art. 14 ustawy o PIT (czyli przychody z działalności gospodarczej), a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości, która wskazuje, że są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych -czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych.

Jeśli ww. przychody przekroczą wskazany limit, to od następnego roku wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Tak więc, ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r., ww. podatnicy prowadzący w 2021 r.:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PIT,
 • księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PIT oraz według ustawy o rachunkowości.

3. Limity dla celów VAT w 2022 r.

3.1. Mały podatnik VAT

Zgodnie z ustawą o VAT przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.
Ustawa również przewiduje inny limit w wysokości 45.000 euro m.in. dla podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców (z wyjątkiem komisu).
Dotyczy to przypadku, gdy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
Przeliczenia ww. kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
W konsekwencji powyższego, status małego podatnika dla celów VAT w 2022 r. będzie miał:

 • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2021r. nie przekroczy 5.513.000 zł (1.200.000 euro × 4,5941 zł – po zaokrągleniu do 1.000 zł),
 • podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem, itd., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2021 r. nie przekroczy 207.000 zł (45.000 euro × 4,5941 zł -po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij