/Blog /Korzystny dla przedsiębiorców wyrok TSUE w sprawie ulgi za złe długi

Korzystny dla przedsiębiorców wyrok TSUE w sprawie ulgi za złe długi

Wyrejestrowanie dłużnika z rejestru czynnych podatników VAT, ale także postawienie go w stan likwidacji, upadłości czy restrukturyzacja nie odbierają wierzycielowi prawa do skorzystania z ulgi na złe długi. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. (dalej: Trybunał, TSUE) w sprawie polskiej spółki.

TSUE uznał, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT naruszają prawo unii.

 Naczelny Sąd Administracyjny (Polska)  zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

  1. "Czy przepisy dyrektywy 2006/112[…] – w szczególności art. 90 ust. 2 tej dyrektywy – przy uwzględnieniu zasad neutralności podatkowej i proporcjonalności, zezwalają na wprowadzenie w prawie krajowym ograniczenia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w razie częściowego lub zupełnego niewywiązania się z płatności ze względu na określony status podatkowy dłużnika i wierzyciela?"
  2. "W szczególności czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w prawie krajowym regulacji dopuszczającej możliwość skorzystania z »ulgi na złe długi«, pod warunkiem że w dacie wykonania usługi/dostawy towarów oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu skorzystania z tej ulgi:
    • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego albo w likwidacji,
    • wierzyciel i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni?”

Trybunał stwierdził iż poprzez swoje dwa pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 90 dyrektywy 2006/112 stoi na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Trybunał (pierwsza izba) w wyroku z dnia 15 października 2020 r. orzekł:

„Artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.”

Wyrok TSUE umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi za złe długi przez przedsiębiorców, których dłużnicy znaleźli się w stanie upadłości. Wyrok będzie miał niewątpliwie duże znaczenie w obecnej rzeczywistości w której podatnicy zapewne będą częściej korzystali z ulgi na złe długi.

W związku z powyższym wyrokiem TSUE przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa odmawiające zastosowania ulgi na złe długi z uwagi na niespełnienie omawianych przesłanek i decyzje te uzyskały przymiot decyzji ostatecznych powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań podatkowych na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji Podatkowej.

Należy jednak pamiętać że wznowienie postępowania podatkowego następuje na wniosek strony złożony w terminie miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co wynika z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji Podatkowej.

Miesięczny termin na wniesienie żądania wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną rozpocznie się od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE. Wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów.

https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=Wyrok+Trybuna%C5%82u+Sprawiedliwo%C5%9Bci+Unii+Europejskiej+z+dnia+15+pa%C5%BAdziernika+2020+r.+w+sprawie+C-335%2F19&lang=pl&type=quick&qid=1604254665292

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62019CJ0335&qid=1604254665292

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij