/Blog /JPK

JPK

Z dniem 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy będą zobowiązani do wdrożenia nowego pliku JPK dla VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) stanowiącego połączenie obecnie składanych deklaracji VAT oraz pliku JPK obejmującego ewidencję VAT.

Nowy plik JPK będzie stanowił dokument elektroniczny składający się z dwóch części – ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży oraz deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Ministerstwo Finansów przekonuje, że to uproszczenie dla podatników. Trudno się z tym jednak zgodzić. To, co trzeba zrobić, aby składać nowy JPK, wymagać będzie sporego nakładu pracy , po nowemu przypisania odpowiedzialności , reorganizacji i nowego podziału pracy w związku z dodatkowymi informacjami które trzeba będzie identyfikować i gromadzić. Dla wielu działów finansowo-księgowych to spore wyzwanie organizacyjne.

Nowa struktura bowiem nie ogranicza się tylko do połączenia dotychczasowego JPK z formularzami deklaracji VAT, lecz będzie obejmować wiele nowych rodzajów danych, których prawidłowe określanie i raportowanie może okazać się dla podatników istotnym wyzwaniem.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127).

Najważniejsza ze zmian to oznaczenia grup towarów i usług, które trzeba będzie podawać w JPK(kody GTU).

W nowym JPK wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania grupowań rodzaju dostarczanych towarów i usług (tzw. kody GTU od 1 do 13) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Np:

 • oznaczenie "01" dla napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • oznaczenie "03" do oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
 • oznaczenie "09" dla leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.);
 • oznaczenie "13" dla usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Zawarte w nowych przepisach definicje określające zakresy tych grupowań powinny być interpretowane z uwzględnieniem wielu różnych źródeł, takich jak: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Nomenklatura Scalona, ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), czy ustawa o podatku akcyzowym, ale także np. regulacje prawa farmaceutycznego (w przypadku leków i wyrobów medycznych, których lista jest okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia). Dlatego też poprawne przypisanie towarów i usług do poszczególnych grupowań może w wielu przypadkach stwarzać trudności.

Druga ze zmian to konieczność oznaczenia rodzaju transakcji.

W nowym JPK podatnicy będą musieli stosować specjalne oznaczenia również w stosunku do rodzajów transakcji, w tym specjalnych procedur sprzedaży i zakupu. Wprowadzono w tym zakresie symbole odnoszące się zarówno do transakcji sprzedażowych, jak i zakupowych, w tym np.:

 • oznaczenie "TP" do istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;
 • oznaczenie „MPP” do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;
 • oznaczenie "MR_T" do świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;
 • oznaczenie "TT_WNT" do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy;
 • oznaczenie "TT_D" do dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

Niemałym wyzwaniem będzie stosowanie oznaczenia TP które wymagać będzie identyfikacji transakcji. Przy określeniu czy dla danej transakcji zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług należy stosować definicje zawarte w przepisów o podatkach dochodowych.

Z kolei , zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów , oznaczenie MPP należy stosować tylko do transakcji obowiązkowo podlegających mechanizmowi podzielonej płatności VAT.

Trzecia ze zmian to oznaczenia rodzaju dokumentu

W nowym JPK, w części ewidencyjnej, będzie należało odpowiednio oznaczyć również rodzaj dokumentu dotyczącego danej transakcji. Dotyczyć to będzie zarówno dowodów sprzedaży jak i dowodów nabycia.

Przykładowo ewidencja zawierać będzie następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

 • "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
 • "WEW" - dokument wewnętrzny;
 • "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy( faktura wystawiona do paragonu);

oraz następujące oznaczenia dowodów nabycia:

 • "VAT_RR" - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
 • "WEW" - dokument wewnętrzny;
 • "MK" - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Jak widać wprowadzane zmiany w strukturach plików, mające z założenia ułatwić podatnikom raportowanie w zakresie VAT po raz kolejny skomplikują pracę firmom. Natomiast Administracja skarbowa otrzyma sporo nowych informacji i danych które niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia ilości przeprowadzanych czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij