/Blog /Dla kogo obowiązkowy terminal płatniczy

Dla kogo obowiązkowy terminal płatniczy

terminale 22.11.2021 www.jpg

Art. 22 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład, wprowadza dodatkowy artykuł do ustawy Prawo przedsiębiorców i będzie brzmiał następująco:

„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.

Instrumentem płatniczym nie jest przelew z rachunku bankowego!

Dokonywanie zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego to nic innego jak korzystanie z karty płatniczej. W praktyce więc przedsiębiorca będzie obowiązany posiadać terminal płatniczy w celu przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej.

Z uwagi na to, przedsiębiorca prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i posiadający terminal płatniczy będzie również obowiązany zapewnić współdziałanie kasy z terminalem.

Współdziałanie to powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.  Wymagania  techniczne są określone w wydanym na podstawie ustawy o. VAT rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1759).

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy o Polskim Ładzie, obrót bezgotówkowy stanowi ważne narzędzie do zwalczania szarej strefy. Dlatego też w ustawie zaproponowano preferencje dla przedsiębiorców, którzy skorzystają z możliwości przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej. Będą to zachęty w postaci ulg w podatku dochodowym.

Dla celów ulgi zdefiniowano terminal, jako każde urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innych instrumentów płatniczych.

Ulga będzie przysługiwała przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie swoich dochodów na zasadach ogólnych podatkiem według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeniu będą podlegały wydatki na nabycie terminala płatniczego i inne związane z obsługą takich transakcji płatniczych, takie jak np.:

  • opłata z tytułu najmu terminali,
  • odpisy amortyzacyjne,
  • opłata interchange, czy opłata systemowa.

Wydatki będą odliczane od podstawy obliczenia podatku.

Ulga została ograniczona kwotowo:

  • przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej – maksymalna kwota 2.500 zł w roku podatkowym,
  • pozostali przedsiębiorcy – maksymalnie 1.000 zł w roku podatkowym.

Ulga będzie rozliczana w zeznaniu rocznym, co oznacza, że poniesione wydatki nie będą uwzględniane przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Działania ustawodawcy skierowane są na to , aby jak największą liczbę transakcji gospodarczych przedsiębiorcy rozliczali  w formie bezgotówkowej. Takie rozwiązanie ma sporo zalet. Ale przede wszystkim służy zwiększeniu przejrzystości transakcji gospodarczych i ułatwia kontrolę skarbową nad działalnością gospodarczą podatników. Czasu na przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów Polskiego Ładu pozostało niewiele.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij