/Blog /Czy to dobry czas na uwolnienie części minimalnego wynagrodzenia?

Czy to dobry czas na uwolnienie części minimalnego wynagrodzenia?

co z dłużnikami 600x600.png

Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy wynosi 4 242,00 zł. Od 1 lipca 2024 r. będzie to już 4 300,00 zł.

Wzrost w porównaniu do roku 2023 jest bardzo duży.

Może to już czas, aby dłużnicy w końcu zaczęli spłacać swoje zobowiązania.

Niestety zmiany w zakresie uwolnienia części minimalnego wynagrodzenia nie doczekały się uchwalenia za poprzedniej kadencji Sejmu.

Projekt ustawy który wpłynął do Sejmu poprzedniej kadencji 8 października 2021 roku wyjątkowo nie miał szczęścia. To jedna z najkrótszych nowelizacji, zaledwie 6 artykułów i 2 strony, a procedowana w Sejmie prawie dwa lata. Aby w końcu nie doczekać się uchwalenia.

Projekt w części wyglądał tak:
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w art. 871 w § 1 w pkt. 1 wyrazy „minimalnego wynagrodzenia za pracę” zastępuje się wyrazami „85% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Prawda, że proste!!!

Uważam, że warto wrócić ponownie do tego tematu.

Jak napisano w uzasadnieniu „celem projektowanej ustawy jest zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez zmianę czterech ustaw: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Projektowana ustawa zawiera zmiany przepisów umożliwiających prowadzenie egzekucji należności innych niż alimentacyjne na zadowalającym poziomie i stanowi uzupełnienie dotychczas podjętych działań legislacyjnych mających na celu poprawę efektywności tych egzekucji.”

Ostatnim dokumentem w toku procesu legislacji była opinia Rządu.

6 kwietnia 2022r - do Sejmu wpłynęło Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696).

Z opinii wynikała, że rząd niby był "za", a jednak przeciw.

W swojej opinii rząd dostrzegł problem podnoszony przez twórców projektu, że osoby niewywiązujące się ze swych zobowiązań i doprowadzające do wszczęcia egzekucji przeciwko nim przy tak wysokim poziomie ochrony są w sytuacji uprzywilejowanej wobec pozostałych osób utrzymujących się z minimalnego wynagrodzenia, które dobrowolnie ponoszą koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań (mając mniej dochodu rozporządzalnego na pozostałe wydatki).

Rada Ministrów pozytywnie oceniła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696), z tym jednak zastrzeżeniem, że jego obecny kształt wymaga dalszego dopracowania w taki sposób, aby uwzględniał poruszone w opinii kwestie.

Jakie to kwestie?

  • w odniesieniu do egzekucji z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego na rzecz członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowych kwota wolna od zajęcia zostanie obniżona z poziomu 75% do poziomu 50%, tj. o 33,3%. Zdaniem Rządu kwota wolna w egzekucji z rachunku bankowego powinna ulec obniżeniu tylko do poziomu 65% minimalnego wynagrodzenia;
  • należałoby rozważyć, czy nowe rozwiązania w większym stopniu nie powinny uwzględniać sytuacji życiowej dłużnika. Rząd proponuje przyjęcie mechanizmu, zgodnie z którym kwota wolna od zajęcia ulegałaby podwyższeniu o określony odsetek (np. o 5%) na każde pozostające na utrzymaniu dłużnika małoletnie dziecko, nie więcej jednak niż do poziomu 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Póki co dłużnicy nadal nie do ruszenia!

Źródło: Druk nr 1696 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij