/Blog /Czy Niskie Podatki naprawią Polski Ład?

Czy Niskie Podatki naprawią Polski Ład?

Polski lad nowe zmiany www.jpg

Zdaniem wiceministra finansów: Ustawa upraszcza i stabilizuje system podatkowy. Czy deklarowana przez MF stabilizacja systemu podatkowego oznacza koniec zmian i powrót do „normalności”. Teraz ustawą zajmie się Senat. Rząd planuje, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. i będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku. Jest to znaczna rewolucja w porównaniu z wcześniejszymi zmianami wprowadzanymi w ciągu roku. W przypadku tych zmian będziemy cofać się z ich zastosowaniem do początku roku 2022.

Nowością jest również , w ramach likwidacji ulgi dla klasy średniej, wyliczanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie złożonego przez podatnika zeznania , hipotetycznego podatku i w razie wystąpienia bardziej korzystnej opcji , skorygowanie zeznania i zwrot pieniędzy. Super nowością jest możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego 2022 dla wybranej grupy podatników.

Wśród przyjętych przez Sejm rozwiązań dotyczących rozliczeń w 2022 roku znalazło się m.in:

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

 • niższa stawka podatku: 12% do kwoty 120 000,00 zł,
 • rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców,
 • bez zmian pozostanie kwota wolna na poziomie 30 000,00 zł, natomiast z uwagi na obniżenie stawki podatku do 12% zmniejszy się kwota o którą pomniejszamy miesięcznie, należną zaliczkę w podatku dochodowym, do kwoty 300,00 zł ( przy stawce 17% była to kwota 425,00 zł), rocznie zmniejszy się ta kwota do 3 600,00 ( przy stawce 17% była to kwota 5 100,00 zł),
 • pierwszy próg podatkowy również pozostanie bez zmian, na poziomie 120 tys. zł.

Uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym niektórych przedsiębiorców

 • to rozwiązanie skierowane jest tylko i wyłącznie do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

Roczny limit:

 • dla liniowców – do 8,7 tys. zł (pomniejszenie podstawy opodatkowania);
 • dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
 • dla podatników na karcie podatkowej – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

 • zmiany w rozliczeniu PIT – rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • zmiana będzie obowiązywać od początku roku 2022,
 • ustawowa gwarancja, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne.

Rząd wycofuje się z przepisów wyjątkowo skomplikowanych, jednak w zamian wprowadza inne komplikacje, w tym odwołanie do podatku hipotetycznego. Projekt stanowi, że jeśli podatek obliczony na nowych zasadach będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę. Ten mechanizm ma dotyczyć osób osiągających dochody od 68,4 do 133,6 tys. zł.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

 • samotni rodzice odzyskają prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem , ale na zmienionych zasadach niż w latach wcześniejszych,
 • w przypadku samotnych rodziców , skorzystają oni z ograniczonej do 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 000,00 zł,
 • samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z pełnej, podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 000,00 zł,
 • wspólne rozliczenie ma zastąpić ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
 • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Możliwość ponownego wyboru sposobu rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

 • ustawa wprowadza możliwość ponownego wyboru sposobu rozliczenia ale tylko na ten wg skali podatkowej,
 • i tylko przez osoby, które wcześniej wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów.

Wybór ten będzie mógł zostać dokonany w dwóch trybach:

 • po zakończeniu roku podatkowego 2022 za cały rok podatkowy przez przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym,
 • po zakończeniu roku podatkowego 2022 r. lub do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.

Źródło: www.gow.pl

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij